Shree Varadaraja Venkataramana Temple
Railway Station Road
Kasaragod-671121,Kerala
,

Phone:04994-221422

Manager : Gopalakrishna Bhaktha (Mobile: 9400422248)

Website:www.svvtkasaragod.org

E-Mail : svvtkasaragod@gmail.com